Magento Commerce

Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site

Categorie navigatie:

U bent momenteel op:

Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal winkelwagen: € 0,00
plaats gratis uw advertentie op russianbazar.eu
rb-gadgets verstuurd met tnt post

Nieuwsbrief

rb-gadgets verstuurd met tnt post
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1) In deze voorwaarden wordt rbgadgets gevestigd te Groningen aangeduid als rbgadgets.

2) Op alle aanbiedingen van rbgadgets zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van rbgadgets (www.rbgadgets.nl). Op verzoek zendt rbgadgets u een schriftelijk exemplaar.

3) Naast deze algemene voorwaarden kan rbgadgets aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

4) De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van rbgadgets.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1) De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van rbgadgets op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een schriftelijke orderbevestiging.

2) rbgadgets heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3: Offertes

1) De prijsvermeldingen van rbgadgets zijn geen offerte.

2) Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders door ons is aangegeven.

3) Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen

1) Alle op de website van rbgadgets vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

2) rbgadgets behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen

1) Alle prijzen van rbgadgets zijn inclusief BTW.

2) Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van rbgadgets onder voorbehoud van type op drukfouten. rbgadgets heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

3) De producten van rbgadgets worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van rbgadgets worden verricht tegen de prijs die rbgadgets na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 6: Afbeeldingen

1) Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling

1) Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.

2) In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending

1) De producten reizen voor risico van rbgadgets. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

2) De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door TNT Post opgeslagen.

3) Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar rbgadgets.

4) In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door de TPG Post op te geven opslagplaats, heeft rbgadgets het recht u een factuur te sturen van de door rbgadgets gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-

Artikel 9: Levering

1) De levering vindt plaats middels verzending van de goederen binnen tien werkdagen na de ontvangstdatum van de betaling.Mocht de levertijd de tien dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

2) De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3) Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens rbgadgets.

Artikel 10: Garantie

1) rbgadgets staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2) rbgadgets hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.

3) Op verbruiksproducten (batterijen etc..) geeft rbgadgets geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

4) De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens rbgadgets zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

G: zonder geldige aankoopnota, of kopie van de aankoopnota

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1) De eigendom van geleverde producten door rbgadgets wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk

1) De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door rbgadgets afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

1) rbgadgets aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.

2) rbgadgets is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 14: Overmacht

1) Indien rbgadgets door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

2) Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

3) In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.

4) rbgadgets zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

1) Indien de koper zijn verplichtingen jegens rbgadgets niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die rbgadgets te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2) In gevallen onder 1 genoemd, heeft rbgadgets het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3) rbgadgets is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4) In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst rbgadgets schriftelijk verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5) De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6) In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door rbgadgets verrichte prestaties en heeft rbgadgets onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 16: Arbitrage

Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en rbgadgets zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Artiekel 17: Importeren

 

Sommige producten mogen in bepaalde landen niet worden geïmporteerd of gebruikt.
U bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of het gebruik / importeren van dit product in uw land legaal is.
Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid voor problemen of financiële sancties die kunnen ontstaan bij de douane of bij het gebruik van sommige producten.